Klagomål

Klagomål

Vi vill att du ska vara nöjd med oss och vårt arbete. Därför är det viktigt att du talar om för oss om du inte är nöjd. Kanske tycker Du att vår information varit otydlig eller felaktig? Eller att vi handlagt ditt pensions- eller försäkringsärende felaktigt eller gjort något annat fel? Det kan ha uppstått ett missförstånd som vi tillsammans kan reda ut.

I första vill vi att du kontaktar den person som har handlagt ditt ärende och framför dina synpunkter. Skriv ett brev, eller ring vår kundtjänst! Det behöver inte vara så formellt, det viktigaste är att du beskriver vad du anser vi gjort för fel eller vad du vill klaga på. Vi återkommer därefter så snart vi kan.

Alla klagomål som inkommer till Informationshuset skall behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål skall besvaras sakligt och korrekt och på kundens begäran skriftligen.

Är klagomålet att betrakta som ett enkelt fel eller missförstånd bör detta åtgärdas genast. Kan Informationshuset inte besvara ärendet inom 14 dagar från den dag klagomålet togs emot ska kunden bli skriftligt informerad om handläggningen av ärendet och hur det ligger till.

Klagomålsansvarig

Informationshuset har en särskild klagomålsansvarig, Ben Josef Östby, som du kan vända dig till om du varit i kontakt med den som handlagt ditt pensions- eller försäkringsärende och om du fortfarande är missnöjd eller vill att vi tar upp din fråga till ytterligare prövning.

Då skriver du ett brev till oss och begär att få ditt ärende prövat på nytt.

Adressen är:
Till Klagomålsansvarig
Informationshuset Försäkring AB
Ekbacksvägen 28
168 69 Bromma

Alla ärenden som sänds till Klagomålsansvarig utreds fristående från tidigare handläggning inom Informationshuset för att tillvarata våra kunders rätt att få sitt ärende omprövat.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Du kan även vända dig till någon instans utanför Informationshuset och diskutera eller få ditt ärende prövat.

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om försäkring och pension men prövar inte tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrå gör också oberoende jämförelser av privata försäkringar och pensionsförsäkringar.

Hos Konsumenternas Försäkringsbyrå kan du bland annat få hjälp med att tolka försäkringsvillkor eller råd om vart du ska vända dig för att överklaga ett beslut.

Konsumenternas försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Telefon 08-22 58 00 Telefontid 9.00-12.00
Fax 08-24 88 91

www.konsumenternas.se

Kommunernas konsumentvägledare

Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden.Dessa arbetar i nära kontakt med Konsumentverket. Ring din kommun och fråga efter konsumentvägledaren eller gå in på www.konsumentverket.se

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Ett beslut av Allmänna reklamationsnämnden är dock endast rådgivande.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Telefon: 08-508 860 00 Telefontid 9.00-12.00
www.arn.se

Kontakta oss

Adress: Ekbacksvägen 28, 168 69 Bromma

Phone: +46 8 32 80 10

Email: <info@informationshuset.com

Denna webbsida använder cookies. Genom att klicka på "Fortsätt" accepterar du användandet av cookies.